คู่มือทางวิชาการ

แนวทางการเบิกจ่ายเงิน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม ตามข้อบังคับของ สสจ.กระบี่

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน