ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงิน คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการที่ 1-2 คุณลักษณะเฉพาะครุภ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกฯ โดยวิธีพิเศษ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน