ให้ทุกหน่วยงานบันทึกแบบสำรวจความต้องการใช้งานวัสดุ สำหรับปีงบประมาณ 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 12 ก.ค. 2560 เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ


กลุ่มการพยาบาล ผู้ป่วยใน (ชาย) ผู้ป่วยใน (หญิง) สูติกรรม (LR) งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) คลินิกโรคเรื้อรัง (NCD) ผู้ป่วยนอก (OPD) งานรังสี (X-Ray) งานทันตกรรม งานชันสูตร (LAB) งานเภสัชกรรม งานแพทย์แผนไทย งานจ่ายกลาง - ซักฟอก งานเวชปฏิบัติและชุมชน คลินิกนภา กายภาพบำบัด งานยุทธศาสตร์ ห้องบัตร งานเวชระเบียน งานประกัน ห้องหัวหน้าบริหาร งานโภชนาการ งานการเงินและบัญชี งานธุรการ งานคอมพิวเตอร์ งานซ่อมบำรุง งานยานพหนะ ห้องเก็บเงิน งานพัสดุบริหาร PCU

Leave a Comment