แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

  • Admin 

ให้ทุกหน่วยงานบันทึกแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562
ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 6 ส.ค. 2561
เพื่อพิจารณาแผน ทุกแหล่งงบ วันที 7-9 ส.ค. 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ (**ให้ผู้รับผิดชอบแผนเข้าชี้แจงแผนด้วยตัวเอง**)


**หมายเหตุ** โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จและตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถปิดโปรแกรมได้เลย


แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มงานโภชนศาสตร์ กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค กลุ่มงานยุทธศาสตร์งานประกันและสารสนเทศทางการแพทย์ กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

ใส่ความเห็น