แผนความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ2562

  • Admin 

ให้ทุกหน่วยงานบันทึกแบบสำรวจความต้องการใช้งานวัสดุ“ปีงบประมาณ2562”

ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 7 สิงหาคม 2561
เพื่อพิจารณาจัดซื้อตามแผนความต้องการ


**หมายเหตุ** โปรแกรมจะทำการบันทึกข้อมูลอัตโนมัติ เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จและตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถปิดโปรแกรมได้เลย


ห้องหัวหน้าบริหาร
งานพัสดุบริหาร
งานการเงินและบัญชี
งานรังสี(X-RAY)
คลินิกนภา
งานธุรการ
งานเวชระเบียน
งานชันสูตร(LAB)
งานแพทย์แผนไทย
งานเวชปฏิบัติและชุมชน
ห้องเก็บเงิน
งานคอมพิวเตอร์
งานซ่อมบำรุง
กายภาพบำบัด
งานประกัน
ห้องบัตร
งานโภชนาการ
กลุ่มการพยาบาล
งานจ่ายกลางและซักฟอก
คลินิกโรคเรื้อรัง(NCD)
PCU
งานเภสัชกรรม
สูติกรรม(LR)
งานอุบัติเหตุ(ER)
งานยุทธศาสตร์
ผู้ป่วยใน(ชาย)
ผู้ป่วยใน(หญิง)
งานผู้ป่วยนอก(OPD)
งานทันตกรรม
งานยานพาหนะ

ใส่ความเห็น