EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

  • Admin 

EB 20 ข้อ 1  หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุม

1.2 หนังสือเชิญประชุม, ภาพประกอบการประชุม

EB 20 ข้อ 2  สรุปผลรายงานการประชุมฯ

2.1 รายงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณพร้อมลายมือชื่อผู้รับรองรายงานการประชุม/ผู้จดรายงานการประชุม

2.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมลายมือชื่อ

EB 20 ข้อ 3  รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (โดยหน่วยงานสามารถคัดเลือกกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง)

– รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ จากการประชุม และทำเป็นรูปเล่มรายงาน (วิเคราะห์ตามหลักการควบคุมภายใน)

EB 20 ข้อ 4  หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 20 ข้อ 5

5.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ใส่ความเห็น