EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

  • by

EB 23 ข้อ 1

1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1.2  ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 23 ข้อ 2  แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ที่มีเนื้อหาแสดงถึงการแสดงถึงการดำเนินการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงาน (ทำเป็นรูปเล่ม)

อย่างน้อยมี 6 องค์ประกอบ ดังนี้

2.1 โครงการ/กิจกรรม

2.2 งบประมาณที่ใช้ในโครงการ/กิจกรรม

2.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

2.4 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

2.5 ระยะเวลาดำเนินการของโครงการ/กิจกรรม

2.6 แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หรือแผนที่เกี่ยวข้อง ต้องผ่านความเห็นชอบ และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ **ต้องมีลายมือชื่อกำกับทุกแผ่น**

EB 23 ข้อ 3

3.1 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของ หน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

3.2 Print Screen  จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ใส่ความเห็น