โรงพยาบาลคลองท่อม

โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน องค์กรเข้มแข็ง

พันธกิจ (Mission)

พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

สู่ความเป็นมืออาชีพและสามารถ ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ให้มีคุณภาพมาตรฐานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และวิจัย

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาลและพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issue)

1. พัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพของประชาชน
ใหสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
2. พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพและสามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข
3. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน สร้างสรรค์นวัตกรรม
และวิจัย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพอเพียง

โรงพยาบาลคลองท่อมเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

นิยาม   บริการดี คือ “SERVICE” ประกอบด้วย
S  Smiling & Sympathy ยิ้มแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจในความจําเป็นของผู้รับบริการ
E  Early Response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R  Respectful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ
V  Voluntariness Manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ
Image Enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร
C  Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ
Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ
มีมาตรฐาน คือ ให้บริการภายใต้มาตรฐานวิชาชีพของแต้ละสาขาวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับ มีการตรวจสอบ และประเมินอย่างต่อเนื่อง
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย คือ มีการจัดระบบบริการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน รวมทั้ง
การสนับสนุนระบบบริการจากองค์กรต่างๆ ในชุมชนในการจัดระบบบริการสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร,กิจกรรม และ ประกาศต่างๆ ของ โรงพยาบาลคลองท่อม

แผนผังองค์กรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองท่อม

เกี่ยวกับแผนผังองค์กรและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

บริการ

วัน และ เวลา ที่เปิดบริการ

คลินิกผู้ป่วยนอก

จันทร์ - ศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

ตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกโรคเรื้อรัง

พุธ - ศุกร์ 8.00 น. - 16.00 น.

โรงพยาบาลคลองท่อมเป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีคุณภาพมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มุ่งสู่การมีสุขภาพดีของประชาชน

  • ประชาชนสุขภาพดี
  • เจ้าหน้าที่มีความสุข
  • ระบบสุขภาพยั่งยืน
  • องค์กรเข้มแข็ง

About Us

Klongthom Hospital 

79 m.9 ,Klongthom Tai

Klongthom

Krabi 81120

Page Menu

eGP

Social Follow