คู่มือและเอกสารเผยแพร่

  • by

เรื่อง

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน DOWNLOAD
แนวทางการคัดกรองผู้ป่วย (Triage) DOWNLOAD
แนวทางปฏิบัติยืมคืนครุภัณฑ์/วัสดุทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาแบบประคับประคองที่บ้าน DOWNLOAD
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคท้องร่วงเฉียบพลัน แผลเลือดออกทั้งที่เย็บแผลและไม่เย็บแผล DOWNLOAD
แนวทางการดูแลรักษา (CPG) DOWNLOAD
แนวทางปฏิบัติเมื่อบุคคลากรทาวงการแพทย์ได้รับอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อโการติดเชื้อ HIV,HBVและ HCV DOWNLOAD
แนวทางการบันทึก/รายงานทางการพยาบาล/การระเมิณคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนทางการพยาบาล DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะไขมันผิดปกติ DOWNLOAD
แนวทางการตัดสินใจแลการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยทางเดินหายใจตะวันออกกลาง MERS-CoV-Midden East Respiratory Syndrome DOWNLOAD
แนวทางการปฏิบัติผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง DOWNLOAD
การพยาบาลผู้ป่วย Heat Stroke DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน DOWNLOAD
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย รหัส PCT-CPG 018 เรื่อง แนวทางการดูแลผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบ DOWNLOAD
แนวทางการปฏิบัติและดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง DOWNLOAD
การจำแนกประเภทผู้ป่วย DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคเกาต์ DOWNLOAD
แนวทางปฏิบัติการเยี่ยมบ้าน DOWNLOAD
กระบวนการดูแลผู้ป่วยรับใหม่/ดูแลต่อเนื่อง/จำหน่ายในหอผู้ป่วย DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก DOWNLOAD
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วย รหัส PCT-WI-026 เรื่องกระบวนการดูแลผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน DOWNLOAD
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืด DOWNLOAD

ใส่ความเห็น