Skip to content

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

  คณะผู้บริหารคลองท่อมโดยการนำของ นพ.นิเวศน์ อังสุมาลี ผู้อำนวยการของโรงพยาบาลคลองท่อม ได้จัดการแถลงประกาศเจตนารมณ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นภายในองค์กรไว้เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ถือเป็นนโยบายที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน