ขาตั้ง-ตั้งขา ( Leg Support chair)

  • Nont 

ขาตั้ง-ตั้งขา ( Leg Support chair)

อุไร  บุญส่งอนันต์,กัลยา  พึ่งพา พยาบาลชำนาญการ

งานผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลคลองท่อม

บทคัดย่อ               ห้องฉีดยา/ทำแผล โรงพยาบาลคลองท่อม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก ที่มีการทำหัตถการการรักษาพยาบาล ทั้งฉีดยา ทำแผล ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า อุลตร้าซาวด์ ตรวจภายใน  โดยมีผู้มาทำแผลเฉลี่ย 15 คน/วันและระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เข้าห้องทำแผลจนเสร็จประมาณ 15นาที/คน/ครั้ง จากการปฏิบัติงานพบว่ามีผู้รับบริการบางรายที่ไม่สะดวกที่ขึ้นล้างแผลบนเตียงได้ โดยเฉพาะผู้ป่วย/ผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น ด้วยความคับแคบของห้องและมีเพียงเตียงเดียวแต่ต้องใช้ทำหัตถการอื่นๆ  ทำให้มีการรอคอยเตียง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจึงคิดจัดทำอุปกรณ์ช่วยให้ความสะดวกในการทำแผลที่เท้า โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเตียง ลดเวลาการรอคอย ลดความเจ็บจากการกระทบกระเทือนแผลเนื่องจากการเคลื่อนย้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ที่วางเท้าล้างแผลให้สะดวกใช้งาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการและไม่ต้องรอเตียงนาน ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2556 โดยใช้แนวคิดวงล้อการพัฒนาคุณภาพPDCA เริ่มประชุมทีมเจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอกเพื่อระดมสมองในการวางแผนแก้ไขปัญหา ประสานกับช่างซ่อมบำรุงคิดออกแบบและค้นหาวัสดุสำนักงานที่ชำรุด ได้แก่ขาเก้าอี้และขาหยั่ง นำมาประกอบเชื่อมเข้าด้วยกัน และทดลองใช้ ปรับปรุงและนำมาใช้จริง ติดตามประเมินผลการใช้จากเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการจำนวนทั้งสิ้น 25 คน เก็บข้อมูลแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา พบว่าสิ่งประดิษฐ์ขาตั้งตั้งขา ช่วยลดระยะเวลาการทำแผลจากเดิมลงจากเดิม 15 นาที/คน เหลือ 10 นาที/คน เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ในระดับมากที่สุดร้อยละ80 และมีความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ในด้านความสะดวกและรวดเร็วในการใช้ จัดเก็บง่าย และนำข้อเสนอแนะจากการประเมินมาเพิ่มให้มีถังรองรับน้ำยาล้างแผล ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น     สรุป ขาตั้ง-ตั้งขา เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำแผลที่ขาและเท้าสะดวกขึ้น ทำให้ลดเวลาในการรอคอยให้บริการและลดการความเจ็บปวดจากการกระทบกระเทือนจากการเคลื่อนย้ายได้

คำสำคัญ  ขาตั้งตั้งขา- Leg Support chair

ความสำคัญและที่มาของปัญหา  

                ห้องฉีดยา/ทำแผล โรงพยาบาลคลองท่อม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยนอก ที่มีการทำหัตถการการรักษาพยาบาล ทั้งฉีดยา ทำแผล ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า อุลตร้าซาวด์ ตรวจภายใน  โดยมีผู้มาทำแผลเฉลี่ย 15 คน/วันและระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เข้าห้องทำแผลจนเสร็จประมาณ 15นาที/คน/ครั้ง จากการปฏิบัติงานพบว่ามีผู้รับบริการบางรายที่ไม่สะดวกที่ขึ้นล้างแผลบนเตียงได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้า ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น ด้วยความคับแคบของห้องและมีเพียงเตียงเดียวแต่ต้องใช้ทำหัตถการอื่นๆ  ทำให้มีการรอคอยเตียง จากสถานการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผู้ป่วยนอก จึงร่วมกันคิดจัดทำอุปกรณ์ที่ช่วยให้ความสะดวกในการทำแผลที่เท้า โดยไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขึ้นเตียง ลดเวลาการรอคอย ลดความเจ็บจากการกระทบกระเทือนแผลเนื่องจากการเคลื่อนย้าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ที่วางเท้าล้างแผลให้สะดวกใช้งาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้มารับบริการและไม่ต้องรอเตียงนาน ดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม- มิถุนายน 2556 โดยใช้แนวคิดวงล้อการพัฒนาคุณภาพPDCA

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์ที่วางเท้าล้างแผลให้สะดวกในการใช้งานและการจัดเก็บ
  2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์

ขอบเขตของการศึกษา

                ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ ห้องฉีดยาทำแผล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลคลองท่อม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

P:Plan   -การวางแผน

Plan1

                1.วางแผนสำหรับการทำอุปกรณ์ที่วางเท้า/ขา ที่เคลื่อนที่ได้เพื่อสะดวกในการใช้งาน

                1.1 ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่เจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยนอก ช่างโรงพยาบาล ประชุมเมื่อพฤษภาคม 2556  ที่ห้องฉีดยาทำแผล เรื่องการวางแผนประดิษฐ์ที่วางขา ผู้ป่วย ในการทำแผล ร่วมกันคิดหาอุปกรณ์และรูปแบบในการจัดทำการจัดทำอุปกรณ์ที่วางเท้าสำหรับล้างแผลผู้ป่วย  และสำรวจห้องเก็บของแผนกช่าง สรุปได้อุปกรณ์ขาเก้าอี้และขาหยั่งที่ชำรุดและไม่ใช้งานแล้ว

                1.2 ผลลัพธ์จากการประชุมมอบหมายให้ช่างซ่อมบำรุงดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อจะได้นำมาใช้ได้ทันท่วงที

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะอุปกรณ์เหลือใช้ที่นำมาประดิษฐ์

D : Do   –  การดำเนินการ

Do1

1.เมื่อช่างโรงพยาบาลเข้าใจตรงกับความต้องการแล้ว ได้จัดทำอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วเสร็จภายในวันเดียว และนำอุปกรณ์มาให้ใช้งานได้ทันที ที่ห้องฉีดยา/ทำแผล อาคารผู้ป่วยนอก

  1. นำมาใช้จริงกับผู้รับบริการทำแผลที่ห้องฉีดยา/ทำแผล และประเมินผลการใช้งาน

ภาพที่ 2 แสดงภาพขาตั้ง-ตั้งขา

legsupport2legsupport1

ภาพที่ 3 ภาพแสดงการนำขาตั้ง-ตั้งขา มาใช้จริงกับผู้รับบริการ

C: Check  – การประเมินผล

Check1      ดำเนินการประเมินผลการใช้งานจากผู้ปฏิบัติงานทุกคน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ ในผู้รับบริการและผู้ให้บริการ จำนวน 25 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล          จากการที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการแบบสอบถาม ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรทางการพยาบาลผู้ให้บริการ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยร้อยละและข้อมูลเชิงคุณภาพ  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

ระดับความพึงพอใจ

1.ความสะดวกในการใช้งาน

5              =             พอใจมากที่สุด

4              =             พอใจมาก

3              =             พอใจปานกลาง

2              =             พอใจน้อย

1              =             ไม่พอใจ

2.ความปลอดภัยในการทำงาน

5              =             พอใจมากที่สุด

4              =             พอใจมาก

3              =             พอใจปานกลาง

2              =             พอใจน้อย

1              =             ไม่พอใจ

3.ประโยชน์ในการใช้งาน

5              =             พอใจมากที่สุด

4              =             พอใจมาก

3              =             พอใจปานกลาง

2              =             พอใจน้อย

1              =             ไม่พอใจ

4.ความสะอาด

5              =             พอใจมากที่สุด

4              =             พอใจมาก

3              =             พอใจปานกลาง

2              =             พอใจน้อย

1              =             ไม่พอใจ

5.ท่านพึงพอใจในอุปกรณ์

5              =             พอใจมากที่สุด

4              =             พอใจมาก

3              =             พอใจปานกลาง

2              =             พอใจน้อย

1              =             ไม่พอใจ

ตารางที่ 1 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ขาตั้งตั้งขา(Leg –Support Chair) N=25คน

ความพึงพอใจ

 

พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย ไม่พอใจ
1.ความสะดวกในการใช้งาน 20 5
2.ความรวดเร็ว 25
3.ประโยชน์ในการใช้งาน 25
4.ความสะอาด 25
5.ท่านพึงพอใจในอุปกรณ์ 20 5

ข้อเสนอแนะ                        เพิ่มในส่วนถังขยะที่รองรับน้ำยาขณะล้างแผลเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

จากตารางที่ 1 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ขาตั้งตั้งขา(Leg –Support Chair) ทั้งหมด   25 คน พบว่า มีความพึงพอใจในความสะดวกในการใช้งาน ระดับมากที่สุด 20 คน คิดเป็น 80% พึงพอใจมาก 5 คนคิดเป็น 20% ด้านความรวดเร็วในการใช้งาน พึงพอใจระดับมากที่สุด 25 คนคิดเป็น 100% ด้านประโยชน์ในการใช้งานพึงพอใจระดับมากที่สุด 25 คนคิดเป็น 100% ด้านความสะอาดในการใช้งานพึงพอใจระดับมากที่สุด 25 คนคิดเป็น 100% สรุปความพึงพอใจในอุปกรณ์ระดับมาก

ที่สุด 20 คน คิดเป็น 80% พึงพอใจมาก 5 คนคิดเป็น 20%โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มในส่วนถังขยะที่รองรับน้ำยาขณะล้างแผลเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

A: Action – การสะท้อนกลับ

Action1

เมื่อใช้นวัตกรรมขาเก้าอี้รองขาทำแผลไปได้ระยะหนึ่งพบว่าได้รับความสะดวก การจัดเก็บก็ง่าย แต่จะต้องเพิ่มในส่วนถังขยะที่รองรับน้ำยาขณะล้างแผลเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

Plan2    การวางแผนขั้นต่อไป

วางแผนการดำเนินงานจัดหาถังขยะรองรับน้ำยาขณะล้างแผลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Do2        ประสานฝ่ายพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เพื่อขอจัดซื้อถังขยะรองรับน้ำยาหรือสิ่งปนเปื้อน ตามแบบที่ต้องการ ซึ่งฝ่ายจัดซื้อเสนอให้ใช้ถังขยะสแตนเลสที่มีอยู่โดยใช้ถังใบเล็ก แล้วใช้ถุงแดง (ขยะติดเชื้อ) ทดแทนจัดซื้อ

ภาพที่ 4 แสดงการใช้ขาตั้ง-ตั้งขา ทำแผลที่ขาและเท้า ผู้ป่วยพร้อมถังรองรับน้ำยาหรือสิ่งปนเปื้อน

Check 2   ประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการซ้ำ พบว่ามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

ตารางที่ 2 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ขาตั้งตั้งขา(Leg –Support Chair)ครั้งที่2 N=25คน

ความพึงพอใจ

 

พอใจมากที่สุด พอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย ไม่พอใจ
1.ความสะดวกในการใช้งาน 25
2.ความรวดเร็ว 25
3.ประโยชน์ในการใช้งาน 25
4.ความสะอาด 25
5.ท่านพึงพอใจในอุปกรณ์ 25

จากตารางที่ 2 ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ขาตั้งตั้งขา(Leg –Support Chair) ครั้งที่ 2ทั้งหมด   25 คน พบว่า มีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 25 คนคิดเป็น 100%

ผลการดำเนินงาน

จากการนำ อุปกรณ์ขาตั้งตั้งขา-Leg Support chair  มาใช้สำหรับวางขาวางเท้าผู้ป่วยกรณีที่มีแผลที่เท้าหรือขาสามารถให้ผู้ป่วยนั่งทำบนรถเข็น หรือนั่งเก้าอี้ได้เลยโดยไม่ต้องรอเตียง  ทำให้ลดระยะเวลารอคอย  มีความสะดวกรวดเร็ว การจัดเก็บก็สะดวกไม่กินพื้นที่ ผู้ป่วยมีความพึงพอใจมาก  ดังคำพูดของผู้ป่วยที่ว่า “ขอนั่งบนรถเข็นนี้แหล่ะสะดวกดี ไม่ต้องลุกขึ้นลุกลงจากรถให้รุงรัง ”

สรุป          จากการจัดทำนวัตกรรมขาตั้ง-ตั้งขา ( Leg Support chair)มาใช้ในการให้บริการทำแผลที่เท้า ของห้องฉีดยา ทำแผล แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลลองท่อม พบว่าเป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีแผลที่ขาหรือเท้าขึ้นเตียงหรือต้องรอเตียง เพราะเตียงมีจำกัด เตียงใช้สำหรับผู้ป่วยฉีดยา ตรวจคลื่นหัวใจ  หรืออัลตราซาวด์ จึงไม่จำเป็นต้องรอเตียงให้เสียเวลา  ผู้รับบริการและญาติมีความพึงพอใจ

ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงานการพัฒนา

ด้านผู้รับบริการ

จากเดิม                 ผู้รับบริการที่มีแผลที่เท้าหรือขาต้องรอทำแผลบนเตียงซึ่งบางครั้งเตียงไม่ว่างเพราะผู้ป่วยนอนรอเพื่ออันตราซาวด์  หรือทำหัตถการอื่นๆ ซึ่งกรณีมีแผลที่เท้าหรือขาหรือนั่งรถเข็นสามารถนั่งทำได้เลยไม่ต้องรอเตียงก็ได้ จึงทำให้เสียเวลารอคอย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นขึ้นบนเตียงก็ยากลำบาก

ปัจจุบัน                 อุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นสามารถใช้ได้กับผู้ป่วย DM Foot ผู้ป่วยที่มีแผลที่ขาและเท้า ผู้ป่วยที่ถูกตัดเท้า ตัดขา หรือ ผู้ป่วยนั่งรถเข็น ทำให้สะดวกคล่องตัว ลดอาการปวดจากการเคลื่อนย้าย ไม่ต้องรอนาน  อุปกรณ์สามารถจัดเก็บได้สะดวกไม่กินเนื้อที่ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

 

ด้านเจ้าหน้าที่      เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่มีแผลที่ขาหรือเท้าขึ้นเตียงหรือต้องรอเตียง เพราะเตียงมีจำกัด เตียงใช้สำหรับผู้ป่วยฉีดยา ตรวจคลื่นหัวใจ  หรืออัลตราซาวด์ จึงไม่จำเป็นต้องรอเตียงให้เสียเวลา  นอกจากนี้ยังเป็นผลสำเร็จจากการมองเห็นปัญหาในการทำงานและร่วมกันแก้ไขปัญหาจากการทำงานประจำอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านหน่วยงาน      ประหยัดทรัพยากรในการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่รองขาผู้ป่วย และสามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น ลดความเสี่ยงต่อเรื่องร้องเรียนการรับบริการในกรณีพลัดตกจากเตียงให้บริการทำแผลได้อีกด้วย

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

  1. การแก้ไขปัญหาที่หน้างานและคนปฏิบัติงานจริงก่อให้เกิด การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเห็นผลสำเร็จ
  2. การนำวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงการใช้งานก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

การเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์

นำไปใช้ในการทำงานประจำของตึกผู้ป่วยใน และนำไปเผยแพร่ในเวทีประชุมประจำเดือนของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลคลองท่อม จังหวัดกระบี่

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่แผนกผู้ป่วยนอก และงานซ่อมบำรุง โรงพยาบาลคลองท่อมทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลและร่วมกันหาแนวทางพัฒนางานรูปแบบใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง

 

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี, ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ และ วรางคณา ผลประเสรฐิ . สถาบันวิจัยประชากรและ

สังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.การวิจัยเชิงคุณภาพ  เข้าถึงได้จาก

:http ://“rlc.nrct.go.th/ewt_dl.php?nid=1079(วันที่สืบค้นข้อมูล 22 มกราคม 2557 ).

 

สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ,มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ผู้จัดการเครือข่ายวิจัยสุขภาพ  สกว . ทำวิจัยจากงาน

ประจำ . เข้าถึงได้จาก www.navy.mi.th/science/Webpage/research.php (วันที่สืบค้นข้อมูล 22 มกราคม 2557)

 

ใส่ความเห็น