EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี(ที่ผ่านมา)

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ อนุญาตให้นํารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้อง นําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2)
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณปัจจุบัน

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS