EB 2 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดําเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความ ลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คําสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ

3.กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่
ในการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2)

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีภายใน 30 วันทําการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคําถาม วันที่ที่ได้ทําการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

3.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา