EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 1 โครงการ

2.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ

3.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS