EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจําปี

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

2) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)