EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี (ที่ผ่านมา)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)