EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปี

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

2) ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)