EB 13 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4

4) หลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS