EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ (ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ รอบที่ 1 ไม่คํานึงถึงคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน
และรอบที่2 กรณีที่หน่วยงานดําเนินการแล้วเสร็จ)

3) ภาพถ่ายประกอบ

4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS