EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจํานงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) ประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

3) ภาพถ่ายประกอบ

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS