EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

3) มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS