EB 25 หน่วยงานมีการกําหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • Ms ardhan 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

2) กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 วิธีการตรวจสอบ

2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

2.3 กําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่อง

3) หลักฐานการประชุมชี้แจง

4) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

5) บันทึกข้อความรับทราบผลการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

7) หรือ วาง Linkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS