EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

  • Ms ardhan 

ดัชนีคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

1) เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอํานวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย

1.1 ประเภทงานบริการ

1.2 ขั้นตอน

1.3 ระยะเวลาที่ใช้

2) ภาพถ่ายประกอบ (ถ้ามี)

3) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

4) หรือ วาง Linkแสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS