ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลคลองท่อม ประจำปีงบประมาณ 2563