รายงานสรุปผล และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน การดำเนินการตอบสนองเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้างและการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2