EB 23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …”

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

1. หลักฐานการรวมกลุ่ม ของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ”ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG … ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …

3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …

4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG … ที่มีความต่อเนื่อง

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6. Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

7. Link ที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (ถ้ามี)