Skip to content

ขั้นตอนการขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด

เอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิดภายในโรงพยาบาลคลองท่อม

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาใบแจ้งความ
3. แบบฟอร์มการขอดูภาพข้อมูลกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือเข้ามากรอกแบบฟอร์มได้ที่ ห้องกลุ่มงานหลักประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองท่อม

ขั้นตอนการขอดูข้อมูลกล้องวงจรปิด

หมายเหตุ การขอดูกล้องวงจรปิด ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

  1. เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด
  2. เหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังมีข้อมูลบันทึกอยู่