นายแพทย์ นิเวศน์ อังสุมาลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม
โทร. 075-702766 ต่อ 139

อัญชลี ขุนทรงอักษร

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
โทร. 075-702766 ต่อ 116

สรายุทธ รัตโน

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โทร. 075-702766 ต่อ 111

ยุพิน กาญจนชาติทักษิณ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
โทร. 075-702766 ต่อ 108

เสริมศรี เขียวสด

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โทร. 075-702766 ต่อ 163

องค์อ่อน บุตรลิ่ม

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โทร. 075-702766 ต่อ 131

อรวรรณ เล็กมาก

หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร. 075-702766 ต่อ 150

ไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 075-702766 ต่อ 138

จรัสโฉม เพชรชิต

หัวหน้าการเงินและบัญชี
โทร. 075-702766 ต่อ 153