ผู้บริหาร

 

นายแพทย์นิเวศน์  อังสุมาลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล