ITA ปีงบประมาณ 2563

แนวทางการตรวจแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence–Based Integrity and Transparency Assessment (EBIT)
การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ2563

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ อนุญาตให้นํารายงานดังกล่าวไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานสรุปผลวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณที่ผ่านมา มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้อง นําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามข้อ 2)
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค/ข้อจํากัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณปัจจุบัน

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความ ลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คําสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ

3.กรอบแนวทางการดําเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินการ การกําหนดกลไกการกํากับติดตามอย่างต่อเนื่องและผู้ที่มีหน้าที่
ในการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 2)

3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีภายใน 30 วันทําการ ระบุวันที่ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการอธิบายข้อคําถาม วันที่ที่ได้ทําการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

3.2 รายงานผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

3.3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป จํานวน 1 โครงการ

2.หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง วงเงินสูงสุด จํานวน 1 โครงการ

3.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงานในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงโความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

7.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมจัดทําแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

4.แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

8.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดําเนินโครงการ

2.โครงการ

3.รายงานประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาร่วม ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ของภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดําเนิน กิจกรรมนอกสถานที่

4.ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5.หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web site หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

7.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

1.บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.คําสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดําเนินการกําหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ใของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)

4.รายงานผลการติดตามการดําเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6.หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน

1.2 นโยบายของผู้บริหาร

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

1.4 หน้าที่และอํานาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

1.5 วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH

1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม

1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

1.9 ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3) แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6) รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7) ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา

7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

7.3 ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

7.4 ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ
บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
(แบบ สขร. 1)

8) มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)และผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นําคําสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

2) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น ในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

2) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดําเนินงานตามภารกิจ

1) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

2) ผลการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

3) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS (Link หลักฐานข้อ EB 9)

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) คําสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา

3) กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ํา ตามข้อ 2) องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4

4) หลักฐานการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร

5) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ (ประกาศผลการปฏิบัติราชการ ฯ รอบที่ 1 ไม่คํานึงถึงคําสั่งการเลื่อนเงินเดือน
และรอบที่2 กรณีที่หน่วยงานดําเนินการแล้วเสร็จ)

3) ภาพถ่ายประกอบ

4) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

1) บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) ประกาศเจตจํานงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด

3) ภาพถ่ายประกอบ

4) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

5) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

1) คําสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอํานาจ

2) หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรษณีย์/Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกําหนดตามความเหมาะสม

3) คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฏหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ

4) แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chartที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน

5) หนังสือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

6) ถ้ามีระบบการตอบสนองให้Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง

7) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จํานวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน

8) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) คําสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกําหนด ที่มีการกําหนดกลไกการกํากับติดตาม

3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกําหนด

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1) บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

3) มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

4) บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดําเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่9 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

1) หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดําเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส

2) การรวมกลุ่ม มีการกําหนด (1) สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2) วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงาน และ (3) ระเบียบหรือแนวทางการดําเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน

3) หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น

4) หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1) หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

2) สรุปผลรายงานการประชุมฯ

3) รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1) บันทึกข้อความลงนามคําสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

2) กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB 20

3) หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4) บันทึกข้อความรับทราบการกํากับติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screenจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS

ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

1) หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ (ตั้งแต่ต้นกระบวนการจนถึงสิ้นสุด กระบวนการ) ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2) รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

3) ภาพถ่ายประกอบ

4) หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ปรากฏการขออนุญาตนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

5) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

6) หรือ วาง Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือที่สื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นในระบบ MITAS