ผู้บริหารโรงพยาบาล

นายแพทย์ นิเวศน์ อังสุมาลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม โทร. 075-702766 ต่อ 139

อัญชลี ขุนทรงอักษร

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
โทร. 075-702766 ต่อ 116​

สรายุทธ รัตโน

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค​
โทร. 075-702766 ต่อ 111

ยุพิน กาญจนชาติทักษิณ

หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
โทร. 075-702766 ต่อ 108​

เสริมศรี เขียวสด

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
โทร. 075-702766 ต่อ 163

องค์อ่อน บุตรลิ่ม

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
โทร. 075-702766 ต่อ 131

อรวรรณ เล็กมาก

หัวหน้ากลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โทร. 075-702766 ต่อ 131

ไพฑูรย์ จีระธรรมสุนทร​

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
โทร. 075-702766 ต่อ 138​

จรัสโฉม เพชรชิต​

หัวหน้าการเงินและบัญชี​
โทร. 075-702766 ต่อ 153​

นโยบายผู้บริหาร

ในปีงบประมาณ 2564 เราจะร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลคลองท่อม

ให้เป็นโรงพยาบาล

ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

เพื่อประชาชนสุขภาพดี

เจ้าหน้าที่มีความสุข

ระบบสุขภาพยั่งยืน

และเป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

นพ. นิเวศน์ อังสุมาลี

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม

1 ตุลาคม 2563