Skip to content

งานบริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER)

  •  วิสัยทัศน์

  •  พันธกิจ

  •  หน้าที่และเป้าหมาย

  • ค่านิยมหน่วยงาน

  • ขอบเขตการให้บริการ

   

  • โครงสร้างหน่วยงาน

นพ. นิเวศน์ อังสุมาลี
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองท่อม
น.ส. เกศิณีย์ ชายกุล
หัวหน้างานบริการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง