HOSxP Training VDO Link

1. ประชาสัมพันธ์2. เวชระเบียน3. ตรวจสอบสิทธิ์4. ซักประวัติ
5. นัดหมาย6. ห้องทำงานแพทย์7. ห้องฉุกเฉิน8. คลินิกพิเศษ
9. คัดกรองกลุ่มเสี่ยงเรื้อรัง10. ทันตกรรม11. ชันสูตร12. รังสีรักษา
13. แพทย์แผนไทย14. ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก15. การเงิน16. ห้องผ่าตัด
17. ทะเบียนผู้เสียชีวิต18. ผู้ป่วยใย19. งานโภชนาการ20. กายภาพ
21. ระบบส่งเสริมสุขภาพ22. วิสัญญี23. ระบาด24. ห้องคลอด
25. คลิกนิกพิเศษ เบาหวาน ความดัน26. บัญชี 1 ประชากร27. บัญชี 2 หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์28. บัญชี 3 โภชนาการ EPI WBC (0-1 ปี)
29. บัญชี 4 โภชนาการ EPI (1-5 ปี)30. บัญชี 5 อนามัยโรงเรียน (ป.1-6)31. บัญชี 6 FP Brest PAP32. บัญชี 7 สุขาภิบาล
33. บัญชี 8 ข้อมูลในชุมชน34. การนำเข้า opdcard35. การปรับ person36. การแก้ผู้ตรวจฟันในงานทันตกรรม
37. การบันทึกข้อมูลงานทันตกรรมกับ Provider38. การบันทึกข้อมูลบริการทันตกรรม39. ตรวจสอบเป้าหมายนักเรียนงานทันตกรรม40. แนวการตรวจสอบ และแก้ไข้ 43 แฟ้ม
41. วิธีเขียนรายงานจาก tempreport สำหรับพักข้อมูลก่อนจะแสดงผลจริง42. การสร้าง SYS_VN_SCRIPT ให้แสดงข้อความตามเงื่อนไข43. ICD10 ที่ไม่สมควรใช้ แจ้งเตือนเวลาแพทย์บันทึกข้อมูล44. ต้องการหา 10 อันดับโรคคนไข้แพทย์แผนไทย ทั้ง OPD และ IPD
45. ทำรายงานที่ต้องการตรวจสอบวันที่ ว่าอยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่ ถ้าอยู่ให้แสดงสีแดง46. กำหนดสิทธิเข้าถึงรายงาน เฉพาะ user ที่กำหนดเท่านั้นหรือตั้งรหัสผ่าน47. วิธีแปลง Engine ของตารางที่เป็น MyISAM มาเป็น InnoDB48. การสร้างรายงานให้แสดงกราฟ และข้อมูลรายละเอียดด้วย
49. ต้องการเอาผล CKD-EPI Thai eGFR MDRD มาแสดงใน OPDCARD50. การสร้างลายน้ำใน report designer แบบง่าย51. Replication log too big ทำไงถ้าเป็น admin มือใหม่52. กรณีย้าย server สำรองมาใช้แทนตัวหลัก เอาข้อมูลล่าสุดคืนมายังไง
53. UE ดัก event แสดงข้อความเตือนว่ามีการคีย์ขอ้มูลแล้ว อย่าคีย์ซ้ำอีก54. การสร้าง UE Form สำหรับ HOSxP EP.155. การสร้าง UE Form สำหรับ HOSxP EP.256. UE Form เขียน event onclick สำหรับ HOSxP EP.3
57. การสร้าง UE Form สำหรับ HOSxP_PCU EP.458. เคลีย Log ในฐาน HOSxP_PCU59. พิมพ์ใบนัด ให้เป็น เดือนไทย และ พุทธศักราช ไทย ทำไง60. พิมพ์สติกเกอร์ ฉลากเสริม เพิ่มหน้าใหม่ PCU ก็ทำได้
61. ใส่รูปภาพ QR-Code แปะบนสติกเกอร์62. ใส่รูปภาพ QR-Code แปะไว้บนสติกเกอร์ยา63. สติกเกอร์ยา อยากให้แสดงข้อมูลตามเงื่อนไข กรณีมีฟิวล์ภาษาอังกฤษ64. ส่งข้อความ Line Notify หากมีการสั่งยาที่กำหนด เฉพาะแพทย์ที่สั่งเท่านั้น
65. ตัวอย่างการทำ VN Script เตือนผลแลป ไม่อยู่ในค่าปกติ66. แหล่งดาวโหลด report ฟรีๆ67. มีใครพิมพ์ OPDCard ออกมาบ้าง68. การสร้าง CF Form
69. สร้างรายงาน โดยดึงข้อมูล 2 ฐานมา Join กันแล้วเอามาตรวจสอบจำนวน Record70. specialpp71. วิธีโอนข้อมูล ADL จาก FUNCTIONAL ไปยัง Specialpp72. แฟ้ม Special PP และลงข้อมูล การนำเข้าตารางใหม่
73. วิธีนำเข้า คัดกรองบุหรี่ ใน XEDSCustom for HOSxP 59122074. เพิ่มคัดกรองบุหรี่ ใน XEDSCustom 59122075. XEDSCustom ทำไม GFR ไม่แสดงข้อมูลล่าสุด76. โปรแกรม XEDSCustom For HOSxP_PCU ระบบบันทึก SPECIAL PP & COMUNITY SERVICE
77. การนำเข้า script SYS_ONESTOPSERVICE_FORM78. โปรแกรม XEDSCustom For HOSxP ระบบบันทึก SPECIAL PP & COMUNITY SERVICE79. XEDSCustom for HOSxP เพิ่มตัวแก้ไข CC template80. XEDSCustom for HOSxP_PCU จัดกลุ่ม Comunity Service