กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

โรงพยาบาลคลองท่อม

เกี่ยวกับเรา

บริการหลัก Core Services

 • การช่วยเหลือเบื้องต้น การให้บริการช่วยเหลือแก้ไขภาวะวิกฤติเพี่อให้ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดความพิการและภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ การบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การให้บริการส่งต่อ
 • ส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ และป้องกันโรค ในเขตอำเภอคลองท่อมตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้สามารถคุ้มครองและดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง
 • ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ

สมรรถนะหลักขององค์กร Core Competencies

 • พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการในกลุ่ม Fast Track และระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาระบบบริการเชิงรุกในการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
 • สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพ

การนำองค์กร

 • 01 วิสัยทัศน์ (Vision)

     โรงพยาบาลคลองท่อมเป็นองค์กรคุณภาพ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพองค์รวม บุคลากรมีความสุข ประชาชนสุขภาวะดี ภาคีเข้มแข็ง

 •    1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ได้คุณภาพ
     2. มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในอำเภอคลองท่อมมีสุขภาวะที่ดี
     3. บริหารจัดการกำลังคนตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสม
     4. มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 •     M Mastery เป็นนายตนเอง
      O Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่
      P People ใส่ใจประชาชน
      H Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม
      K Knowledge เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      T Teamwork ทำงานเป็นทีม มีจุดประสงค์เป้าหมายเดียวกัน

 

งานยุทธศาสตร์

เอกสารงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 • แผนปฏิบัติราชการ

  ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563
    แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2564
    แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2565
    แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2562

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    โครงการประจำปี 2563
    โครงการประจำปี 2564
    โครงการประจำปี 2565

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    ตัวชี้วัดMOUปี64
    ตัวชี้วัดประจำปี 2564
    ตัวชี้วัดประจำปี 2565
    รายละเอียด KPI ตัวชี้วัด MOU ปี 2565

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    รายงานสรุปการดำเนินโครงการประจำปี 2564
    รายงานสรุปการดำเนินโครงการประจำปี 2565

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    แบบฟอร์มโครงการเสนออนุมัติที่อำเภอ
    แบบฟอร์มโครงการเสนออนุมัติที่ สสจ.
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเชิญวิทยากร
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอยกเลิกกิจกรรม โครงการ
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลา เปลี่ยนแปลงงบประมาณ งบประมาณในกิจกรรม
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความเชิญประชุมและแบบตอบรับ
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกจ่ายกิจกรรมในโครงการ
    Check list ปะหน้าประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
    Check list ปะหน้าประกอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม
    แบบฟอร์มแผนปฏฺบัติราชการปี 2565
    แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการเสนอสสจ.(ตัวอย่าง)
    แบบฟอร์มบันทึกข้อความเชิญประชุมและแบบตอบรับ ในเครือข่ายและบุคคลภายนอก
    แบบรายงานผลการเข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา โรงพยาบาลคลองท่อม

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    เอกสารประกอบการจัดทำ Matrix Scoring
    รูปแบบการตรวจราชการจากเขต 11 ปี 2565
    เอกสารนำเสนอนิเทศงานเครือข่ายคลองท่อม ปี 2565 รอบที่ 1 รูปแบบออนไลน์
    รายงานการนิเทศจาก สสจ.รอบ 2 ปี65 ไฟล์ที่ 1
    รายงานการนิเทศจาก สสจ.รอบ 2 ปี65 ไฟล์ที่ 2

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    คู่มือHA ปี 65
    เอกสารประกอบการนำเสนอ HA ออนไลน์ ธ.ค.64

 • ชื่อเรื่อง
  ดาวน์โหลด
    เอกสารประกอบการตรวจสอบภายในแผนงาน โครงการปี 65
    คู่มือ ITA ปี 2565

ตัวชี้วัดการประเมินผลงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ (MOU)

ปีงบประมาณ 2561 ถึง ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564 78.4039%
ปีงบประมาณ 2563 88.2825%
ปีงบประมาณ 2562 81.7248%
ปีงบประมาณ 2561 91.2820%

กุล่มงานบริการ

กลุ่มงานประสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองท่อม มีกลุ่มงานบริการดังนี้

งานประกันสุขภาพ

ให้คำแนะนำสิทธิหลักประกันสุขภาพฯ ข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิต่างด้าว ผู้ประสบภัยจากรถตามกฏหมาย พรบ. และการเรียกเก็บค่าบริการทั้งในและนอกจังหวัด

งานยุทธศาสตร์

จัดทำแผนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ประเมินและติดตามการเบิกจ่ายโครงการ ติดตามผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด จัดสรรงบประมาณหลักประกันสุขภาพแก่สถานบริการในเครือข่าย

งานเวชระเบียน

ดูแลเอกสารทางการแพทย์ ที่ใช้บันทึกประวัติของผู้ป่วย เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการแพ้ยา ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน เป็นต้น

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของโรงพยาบาล

แผนผังองค์กร

แผนผังกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลคลองท่อม

ผลงานและการดำเนินงาน

ผลงานต่างๆ แต่ละฝ่ายงานของงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

 • All

สมาชิกงานยุทธศาสตร์

สมาชิกกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

นางองค์อ่อน บุตรลิ่ม

อ้อย

แผนงาน : หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
ตำแหน่ง : จพ.เวชสถิติชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 0

นายเกียรติศักดิ์ เพ็ชรมาก

แฟ้ม

แผนงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 075-702766 ต่อ 117

โสชญา สิริปิยะสิงห์

เอ้

แผนงาน : งานเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์ติดต่อ : 075-702766 ต่อ 117

น.ส.เยาวลักษณ์ อ้นชู

กิมอี๋

แผนงาน : งานยุทธศาสตร์
ตำแหน่ง : นวก.สาธารณสุขปฏฺิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 0

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อและร่วมแสดงความคิดเห็น กลุ่มงานยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

Location:

79 หมู่ที่ 9 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120

Call:

075-702766-7